Onze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Clientflow V.O.F. (laatste update november 2015)

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Clientflow in PDF-format.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Clientflow: de opdrachtnemer;
(b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan Clientflow de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van acquisitiewerkzaamheden.
(c) Acquisitieovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Clientflow gericht op het sluiten van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Klanten door middel van internetmarketing en de ontwikkeling van een voor de Opdrachtgever ontwikkelde Website.
(d) Dienst: Dienst van de Opdrachtgever tegenover haar Klant;
(e) Klant: de derde (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en op afspraak komt bij de Opdrachtgever;
(f) Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en haar klant die het gevolg is van de uitvoering van het Acquisitieovereenkomst gesloten met Clientflow;
(g) Website: de door Clientflow ten behoeve van de Opdrachtgever ontwikkelde internetsite waarop informatie over de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, waaronder begrepen toekomstige, tussen de Opdrachtgever en Clientflow gesloten overeenkomsten.

2.2 In het acquisitiecontract van Clientflow zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van Clientflow opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Clientflow integraal van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Clientflow.

3.2 Wijzigingen in de Acquisitieovereenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Duur

4.1 De Acquisitieovereenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd. De Acquisitieovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van ten minste 2 kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

Artikel 5. Acquisitie

5.1 Clientflow verbindt zich tegenover de Opdrachtgever om tegen betaling van een beloning als niet ondergeschikt tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand komen van één of meer Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden.

5.2 De door Clientflow te verrichten werkzaamheden beperken zich tot de voorbereiding van de Overeenkomst met de Klant en omvatten nadrukkelijk niet het afsluiten daarvan.

5.3 Clientflow geeft nadrukkelijk geen garantie ten aanzien van de hoeveelheid en de kwaliteit van de Overeenkomsten.

5.4 Clientflow is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Opdrachtgever in acht nemen. Hierbij mag de Opdrachtgever Clientflow vrijelijk adviseren.

5.5 Clientflow verricht acquisitiewerkzaamheden in naam en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het economisch risico van de af te sluiten Overeenkomst met de Klant en is aansprakelijk voor alle met de Overeenkomst met de Klant samenhangende en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.6 Voor de toepassing van de Acquisitieovereenkomst wordt onder Opdrachtgever mede begrepen iedere daarmee middellijk dan wel onmiddellijk in verband staande (rechts)persoon.

Artikel 6. Website

6.1 Clientflow bepaalt in overleg met de Opdrachtgever welke tekst en beeldmateriaal op de website wordt geplaatst. De Opdrachtgever heeft het recht om de teksten op de website naar eigen inzicht te wijzigen. Clientflow heeft, wegens haar internetmarketing en webdevelopment expertises, echter wel het recht om de invulling van alle overige elementen van de Website naar eigen inzicht, doch in overleg met Opdrachtgever, in te richten.

6.2 Clientflow is gerechtigd om door Opdrachtgever aangeleverde, maar niet-passende tekst of beeldmateriaal voor op de Website te weigeren.

6.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 15 is Clientflow niet juridisch aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de Website.

6.4 Opdrachtgever is gerechtigd om een eigen, reeds bestaande website online te houden en om deze inhoudelijk aan te passen. Clientflow stelt hier de voorwaarde aan de Opdrachtgever dat zij niet een derde partij zoals Clientflow aanneemt om deze bestaande website marketingtechnisch te veranderen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 7. Beloning

7.1 Clientflow heeft recht op de overeengekomen, eenmalige beloning zodra en voor iedere keer dat een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een nieuwe Klant tot stand is gekomen. Of er vervolgafspraken gemaakt worden met deze Klant doet niet ter zake.

7.2 De beloning wordt door Clientflow aan Opdrachtgever in rekening gebracht en verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 8. Betalingen

8.1 Opdrachtgever zal de aan Clientflow toekomende beloning, voortvloeiend uit een tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Klant, binnen veertien dagen na dagtekening van de desbetreffende maandelijkse factuur aan Clientflow voldoen, tenzij er op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst andere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Elke betaling die op grond van de Overeenkomst aan Clientflow dient te worden gedaan, zal geschieden door middel van een overboeking door Opdrachtgever van het factuurbedrag op een door Clientflow nader te noemen rekening.

Artikel 9. Verificatie en Privacy

9.1 Ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde beloning dient de Opdrachtgever wekelijks via de formulieren die door Clientflow worden verschaft aan te geven hoeveel aanmeldingen voor iedere week op afspraak zijn gekomen. Om de privacy van Klanten te garanderen, dient de Opdrachtgever uitsluitend het aantal - en dus niet de persoonsgegevens - van de op afspraak gekomen Klanten door te geven.

9.2 Clientflow heeft een geheimhoudingsplicht voor alle informatie omtrent Klanten die op door Clientflow gebruikte servers ten behoeve van Opdrachtgever binnenkomt. Clientflow zal tevens nimmer contact opnemen met de aangemelde Klant en contactgegevens van Klanten zullen nooit gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden of aangeboden worden aan derden.

9.3 Wanneer de Cliënt opzettelijk een onjuist aantal aanmeldingen doorgeeft aan Clientflow, dan is Clientflow gerechtigd om de overeenkomst met de Cliënt per direct te ontbinden, zonder inachtneming van de opzegtermijn.

Artikel 10. Niet tijdige betaling

10.1 Bij niet tijdige betaling van elk bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, zal Opdrachtgever aan Clientflow, na een verstreken betalingstermijn van 4 weken, een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn van 5% per maand over het niet tijdig aan Clientflow betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.

10.2 Betaling zal als niet tijdig in de zin van dit artikel worden aangemerkt indien zij geschiedt na de datum waarop zodanige betaling ingevolge de Overeenkomst uiterlijk dient te geschieden.

10.3 Clientflow kan nakoming vorderen van betaling van deze vergoeding ook indien de niet tijdige betaling niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

10.4 In het geval de Opdrachtgever de beloning niet of niet volledig heeft betaald, is Clientflow gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever de verschuldigde beloning, vermeerderd met de rente volledig heeft betaald. Tot deze opschortingsbevoegdheid behoort mede het offline zetten van de Website.

Artikel 11. Opeising

11.1 Het loon en de overige ter zake de Acquisitieovereenkomst door Opdrachtgever aan Clientflow verschuldigde bedragen zullen zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, en Opdrachtgever zal derhalve jegens Clientflow in verzuim zijn, in de volgende gevallen:
(a) Opdrachtgever komt één of meer van de in de Overeenkomst aangegane verplichtingen jegens Clientflow niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
(b) Clientflow heeft goede grond te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten;
(c) Opdrachtgever dient een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling in of vraagt faillissement aan dan wel wordt in staat van faillissement verklaard of indien hij onder curatele wordt gesteld.

Artikel 12. Recht op nakoming

12.1 Ingeval opdrachtnemer op enig tijdstip nalaat nakoming te verlangen van enige op Opdrachtgever rustende verplichting of enige hem toekomende bevoegdheid niet uitoefent, doet dit niets af aan de bevoegdheid van Clientflow om op een later tijdstip alsnog nakoming van die verplichting te verlangen.

Artikel 13. Verrekeningsrecht

13.1 Clientflow is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van Opdrachtgever op Clientflow.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Website, de daarop vermelde informatie, gegevens en beeldmateriaal, de domeinnaam, e-mailaccount en -adressen, de handelsnamen en alle overige (internet)marketinguitingen, komen uitsluitend toe aan Clientflow.

14.2 Het is de Opdrachtgever of enig direct of indirect aan haar verbonden (rechts)persoon, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clientflow, niet toegestaan gegevens van de Website te dupliceren, te downloaden of te vermenigvuldigen.

14.3 Door de intensieve samenwerking met Clientflow verwerft de Opdrachtgever direct en indirect veel kennis aangaande internet marketing voor haar/zijn doelgroep. In het verwerven van deze kennis heeft Clientflow veel tijd en geld geïnvesteerd. Om deze kennis te beschermen is het de Opdrachtgever of enig direct of indirect aan haar verbonden (rechts)persoon niet toegestaan om, gedurende de gehele looptijd van de Acquisitieovereenkomst en tot 3 maanden na beëindiging ervan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clientflow, een derde partij aan te nemen voor het werven van cliënten via het internet.

Artikel 15. Exoneratie en vrijwaring

15.1 Clientflow is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Acquisitieovereenkomst, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer of diens ondergeschikte.

15.2 De aansprakelijkheid van Clientflow is in alle gevallen beperkt tot EUR 1.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

15.3 Met inachtneming van het voorgaande lid van dit artikel, zal de door Clientflow te vergoeden schade nimmer méér bedragen dan de factuurwaarde van de ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

15.4 Clientflow is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

15.5 Indien Clientflow in verband met de Acquisitieovereenkomst door derden wordt aangesproken, mede daaronder begrepen aanspraken als gevolg van de onjuiste inhoud van de Website, dan zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade voor haar rekening nemen en Clientflow voor de voldoening daarvan volledige vrijwaring verlenen.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die direct of indirect voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

16.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17. Nietigheid en vernietiging

17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.